Årsmøte Åsvang forsamlingshus

·

·

Dato / tid
09/02/2020
17:00 – 18:00


Alle Innaferåsninger er velkommen! Det vil bli gjennomgang av regnskap, valg av styre og annet som måtte komme inn. Har du innspill eller saker til årsmøte, send de inn til en av oss i styret innen en uke før møtet.

Fra vedtektene:

Styret:
Styret skal bestå av 3-5 personer. Vervet gjelder f.o.m. dagen årsmøtet velger styret, og fram til neste årsmøtet. Styremedlemmene kan bli gjenvalgt.

Styret skal bestå av: en leder, en kasserer
og i tillegg ett til tre styremedlemmer.

Det er årsmøtet som velger styremedlemmene. Årsmøtet skal holdes ved slutten av hvert kalenderår.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme.

Alle som bor i grenda rundt Åsvang forsamlingshus, kjent som «Innaferåsen» på Stadsbygd,
har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Alle i grenda anses dermed som medlemmer av foreninga.