Om huset

Ønsker du å leie huset?

Se vår booking-side dersom du ønsker å leie huset for et privat arrangement.

Kontakt og informasjon

Organisasjonsnummer: 821 956 722

Adresse
Rørvikveien 544
7105 STADSBYGD

Klikk her for å se hvem som sitter i styret.

Praktisk informasjon

Huset egner seg til alle arrangement som bursdagsfeiring for barn og voksne, konfirmasjon, bryllup og det du måtte ønske.

Størrelse og kapasitet: Hovedlokalet i Åsvang forsamlingshus er rundt 60 m2. I tillegg kommer gang, kjøkken og toaletter. Vi anbefaler at dere ikke er mer enn 50 gjester, hvis dere skal sitte ved bord.

Skjermvisning: Huset har en TV hengende på veggen som kan benyttes til visning av bilder og video. TV-en har tilkoblet HDMI-kabel som du kan plugge i en PC eller lignende. TV-en støtter også AirPlay fra iPhone/Mac. Det er også mulighet for å plugge i USB-minnepenn med bilder/video.

Internett: Det er dessverre ikke fast Internett i huset. Det er god mobildekning, slik at du kan dele Internett fra telefon.

Oppvarming: varmepumpe og vedovn. Fjernkontrollen til varmepumpe henger innom døra på kjøkkenet. Ved ligger ute til høyre for inngangsdøra.

Musikk: Det er foreløpig ikke lydanlegg i huset. TV-en kan benyttes til å spille av enkel bakgrunnsmusikk, men egner seg ikke til fest/dans.

Oppvaskmaskin: instruks henger på skapet over maskina. Husk at maskina kun er en steamer – ikke vasker og spyler. Du må derfor spyle og vaske matrester vekk før du setter i maskina.

Brannvern: Vær svært forsiktig ved bruk av levende lys. Vi oppfordrer til bruk av LED-lys. Det står brannslukningsappart ved utgangen i lille sal og ved rømningsvei ved scene.

Førstehjelp: Det er førstehjelpsskrin oppe på veggen i yttergangen, ved inngangen til lille sal. Nøkkelen skal stå i eller ligge oppå.

Barnestoler: Det står 2 stk IKEA Antilop barnestoler i huset.

Kort historie

Huset ble stiftet 13.04.1935 og har blitt benyttet som forsamlingshus for grenda Innaferåsen siden den gang.

19.12.2018 ble huset registrert i Brønnøysund som lag/forening og i frivillighetsregisteret.

Vedtekter for Åsvang forsamlingshus

§ 1 Foreningens navn
Åsvang forsamlingshus.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål å skape aktivitet i Åsvang forsamlingshus.

Formålet skal oppnås gjennom:

 • kulturarrangementer
 • sosiale sammenkomster
 • utleie av lokalet

§ 3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Styreform
Foreningen består av et styre som er valgt inn av årsmøtet.

§ 5 Styret
Styret skal bestå av 3-5 personer. Vervet gjelder f.o.m. dagen årsmøtet velger styret, og fram til neste årsmøtet, dvs. en periode på cirka ett kalenderår. Styremedlemmene kan bli gjenvalgt.

Styret skal bestå av:

 • en leder
 • en kasserer

og i tillegg et til tre styremedlemmer

For å bli valgt inn i styret, må du bo i grenda rundt Åsvang forsamlingshus, kjent som «Innaferåsen» på Stadsbygd. Grendas grenser går fra den gamle fylkesgrensa mellom Nord-og Sør-Trøndelag på fylkesvei 715, og opp til «værvarslinga» på fylkesvei 717 (t.o.m. Rørvikveien 249).

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når en av styremedlemmene ber om det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Styrets oppgaver:

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • sørge for at alle husets utgifter dekkes
 • skrive budsjett og regnskap for hver styreperiode
 • sørge for å tjene inn penger til husets faste utgifter, som f.eks. strøm og forsikring
 • forsøke å tjene inn mer penger enn de faste utgiftene, slik at huset får en trygg økonomi
 • sørge for nødvendig vedlikehold av huset
 • administrere utleie av huset

§ 6 Årsmøtet
Det er årsmøtet som velger styremedlemmene. Årsmøtet skal holdes ved slutten av hvert kalenderår.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme.

Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet velger også en person som fører protokoll.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Alle som bor i grenda rundt Åsvang forsamlingshus, kjent som «Innaferåsen» på Stadsbygd, har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Alle i grenda anses dermed som medlemmer av foreninga, men det kreves ingen kontingent for medlemskapet.

Årsmøtets oppgaver

 • behandle regnskapet
 • behandle innkomne forslag
 • velge styret

§ 7 Innkalling til årsmøtet
Årsmøtet innkalles av styreleder med minst én måneds varsel gjennom:

 • Facebook-gruppa Åsvang Forsamlingshus Stadsbygd: https://www.facebook.com/groups/150794498350159/
 • Hjemmesiden til forsamlingshuset
 • Oppslag på butikkene Coop og Bunnpris på Stadsbygd
 • E-post til alle som har registrert seg med kontaktinfo til styret

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt skriftlig til styreleder senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Denne blir publisert på:

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret blir enige om det, eller minst ti personer i grenda krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, og med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Signaturrett
Lederen for styret har signaturrett, men må orientere de andre styremedlemmene før han/hun signerer dokumenter på vegne av styret

§ 9 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Årsmøtet (eventuelt ekstraordinært årsmøte) skal få muligheten til å foreslå alternativ bruk av huset. Årsmøtet må beslutte hva som skal skje med formuen eller gjelda til foreninga.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.