Om huset

Ønsker du å leie huset?

Se vår booking-side dersom du ønsker å leie huset for et privat arrangement.

Kontakt og informasjon

Organisasjonsnummer: 821 956 722

Adresse
Vemundstad, Åsvang
Rørvikveien 544
7105 STADSBYGD

Telefon: 90863059 (Lars Normann Berg)
E-post: aasvang@stadsbygd.net

Valgt styret for 2020

  • Lars Normann Berg (formann)
  • Kari Klepp (kasserer)
  • Tom Modell Alte (medlem)
  • Robert Andresen (medlem)

Vi har årsmøte ved starten av hvert kalenderår, der alle i grenda Innaferåsen blir invitert til å delta. På årsmøtet gjennomgår vi regnskapet og velger styre for kommende kalenderår. Møtet annonseres på Facebook og som oppslag på nærbutikkene Stadsbygd (Coop og Bunnpris).

Kort historie

Huset ble stiftet 13.04.1935 og har blitt benyttet som forsamlingshus for grenda Innaferåsen siden den gang.

19.12.2018 ble huset registrert i Brønnøysund som lag/forening og i frivillighetsregisteret.

Vedtekter for Åsvang forsamlingshus

§ 1 Foreningens navnÅsvang forsamlingshus.

§ 2 FormålForeningen har til formål å skape aktivitet i Åsvang forsamlingshus. Formålet skal oppnås gjennom:•kulturarrangementer•sosiale sammenkomster•utleie av lokalet

§ 3 OrganisasjonsformForeningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 StyreformForeningen består av et styre som er valgt inn av årsmøtet.

§ 5 StyretStyret skal bestå av 3-5 personer. Vervet gjelder f.o.m. dagen årsmøtet velger styret, og fram til neste årsmøtet, dvs. en periode på cirka ett kalenderår. Styremedlemmene kan bli gjenvalgt.

Styret skal bestå av:
•en leder
•en kasserer og i tillegg ett til tre styremedlemmer

For å bli valgt inn i styret, må du bo i grenda rundt Åsvang forsamlingshus, kjent som «Innaferåsen» på Stadsbygd. Grendas grenser går fra den gamle fylkesgrensa mellom Nord-og Sør-Trøndelag på fylkesvei 715, og opp til «værvarslinga» på fylkesvei 717 (t.o.m. Rørvikveien 249).

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når en av styremedlemmene ber om det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.Styrets oppgaver:
•iverksette årsmøtebestemmelsersørge for at alle husets utgifter dekkes
•skrive budsjett og regnskap for hver styreperiode
•sørge for å tjene inn penger til husets faste utgifter, som f.eks. strøm og forsikring
•forsøke å tjene inn mer penger enn de faste utgiftene, slik at huset får en trygg økonomi
•sørge for nødvendig vedlikehold av huset•administrere utleie av huset

§ 6 Årsmøtet
Det er årsmøtet som velger styremedlemmene. Årsmøtet skal holdes ved slutten av hvert kalenderår. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet velger også en person som fører protokoll.Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
Alle som bor i grenda rundt Åsvang forsamlingshus, kjent som «Innaferåsen» på Stadsbygd, har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Alle i grenda anses dermed som medlemmer av foreninga, men det kreves ingen kontingent for medlemskapet.
Årsmøtets oppgaver
•behandle regnskapet
•behandle innkomne forslag
•velge styret

§ 7 Innkalling til årsmøtet
Årsmøtet innkalles av styreleder med minst én måneds varsel gjennom:•Facebook-gruppa Åsvang Forsamlingshus Stadsbygd: https://www.facebook.com/groups/150794498350159/•Hjemmesiden til forsamlingshuset
•Oppslag på butikkene Coop og Bunnpris på Stadsbygd•E-post til alle som har registrert seg med kontaktinfo til styretForslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt skriftlig til styreleder senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke førårsmøtet. Denne blir publisert på:
•Facebook-gruppa Åsvang Forsamlingshus Stadsbygd: https://www.facebook.com/groups/150794498350159/
Hjemmesiden til forsamlingshuset

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret blir enige om det, eller minst ti personer i grenda krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, og med minst 14 dagers varsel.Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Signaturrett
Lederen for styret har signaturrett, men må orientere de andre styremedlemmene før han/hun signerer dokumenter på vegne av styret

.§ 9 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.Årsmøtet (eventuelt ekstraordinært årsmøte) skal få muligheten til å foreslå alternativ bruk av huset. Årsmøtet må beslutte hva som skal skje med formuen eller gjelda til foreninga. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

•sørge for at alle husets utgifter dekkes•skrive budsjett og regnskap for hver styreperiode•sørge for å tjene inn penger til husets faste utgifter, som f.eks. strøm og forsikring•forsøke å tjene inn mer penger enn de faste utgiftene, slik at huset får en trygg økonomi •sørge for nødvendig vedlikehold av huset•administrere utleie av huset§ 6 ÅrsmøtetDet er årsmøtet som velger styremedlemmene. Årsmøtet skal holdes ved slutten av hvert kalenderår. Årsmøtet erforeningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Årsmøtet velger også en person som fører protokoll.Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.Alle som bor i grenda rundt Åsvang forsamlingshus, kjent som «Innaferåsen» på Stadsbygd, har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Alle i grenda anses dermed som medlemmer av foreninga, men det kreves ingen kontingent for medlemskapet. Årsmøtets oppgaver•behandle regnskapet•behandle innkomne forslag•velge styret § 7 Innkalling til årsmøtetÅrsmøtet innkalles av styreleder med minst én måneds varsel gjennom:•Facebook-gruppa Åsvang Forsamlingshus Stadsbygd: https://www.facebook.com/groups/150794498350159/•Hjemmesiden til forsamlingshuset•Oppslag på butikkene Coop og Bunnpris på Stadsbygd•E-post til alle som har registrert seg med kontaktinfo til styretForslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt skriftlig til styreleder senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke førårsmøtet. Denne blir publisert på:•Facebook-gruppa Åsvang Forsamlingshus Stadsbygd: https://www.facebook.com/groups/150794498350159/•Hjemmesiden til forsamlingshusetÅrsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.§ 7 Ekstraordinære årsmøterEkstraordinære årsmøter blir avholdt når styret blir enige om det, eller minst ti personer i grenda krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, og med minst 14 dagers varsel.Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.§ 8 SignaturrettLederen for styret har signaturrett, men må orientere de andre styremedlemmene før han/hun signerer dokumenter på vegne av styret.§ 9 VedtektsendringEndringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter åha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.§ 10 OppløsningOppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.Årsmøtet (eventuelt ekstraordinært årsmøte) skal få muligheten til å foreslå alternativ bruk av huset. Årsmøtet må beslutte hva som skal skje med formuen eller gjelda til foreninga. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.